حداقل معاملات چقدر است؟

حداقل میزان معاملات در بازارهای تتری، 4 تتر و بازارهای تومانی، 200 هزار تومان هست.